Nättariffer 2024
– Frostvikens nätområde

Nätavgifter 2024

Nätavgifter Blåsjön Nät AB 2024-02-01

Styrelsen för Blåsjön Nät AB har beslutat att höja nätavgifterna från och med 2024-02-01.

Höjningen ligger inom ramen för de intäkter Energimarknadsinspektionen har beslutat för Blåsjön Nät AB.

Höjningen av nätavgiften sker genom höjning av den fasta delen med 12,5% från och med 1 februari 2024. I genomsnitt ger det en höjning av nätavgifterna på ca. 8,7% på årsbasis inkl. den rörliga avgiften, som är oförändrad. Höjningen motiveras i huvudsak av ökade insatser för att vädersäkra elnätet med ombyggnad av mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet samt extra investeringar för att få alternativa matningsvägar. Det höga kostnadsläget i samband med inflationen motiverar också höjningen. Observera att januari 2024 har ingen ökning.

Möjlighet att utnyttja säsongstaxan har tagits bort. Vid frågor, ta kontakt med vår kundservice, 0771-44 44 41 (Fyrfasen).

Särskild avgift som tas ut separat

Årsavgift till Elsäkerhetsverket, exkl. moms

På min elnätsfaktura finns årsavgift till Elsäkerhetsverket.

Avgiften för lågspänningskunder är 54,65 kr/år och består av tre olika delar. Dessa tre avgifter finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (11,10 kronor per elabonnemang och år) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (39,20 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter 3 (3) Blåsjön Nät AB Org. ID 556061-9172 Säte Stockholm stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 kronor per el abonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Nätavgift lspFast avgift kr/år (exkl. moms)Fast avgift kr/år (inkl. moms 25%)
16 lgh, belysning3 5644 455
167 3289 160
2011 29214 116
2514 14317 679
3517 41821 772
5023 38729 234
6328 88836 110
8036 63945 799
10046 40058 049
12556 08470 105
16071 87689 844
20086 464108 081
250107 490134 363
315134 196167 745
355154 063192 579
400192 106240 133
500258 591323 239
630337 661422 077
Rörlig avgift öre/kWh22,25 öre/kWh27,81 öre/kWh