Trädfällning

Vi hjälper dig att fälla träd om det finns risk för Blåsjö Näts anläggningar.

Ring först – fäll sedan!

Om ni ska avverka och det finns risk för att skada Blåsjön Näts anläggningar ring så kommer vi och hjälper er att fälla på ett sätt som är riskfritt. Vi bevakar och hjälper till med säkringen, dock får ni fälla själv. 

Vid kortare varsel tas följande avgifter ut (Priserna gäller från 2009-02-01)

  • Ordinarie arbetstid t.o.m kl. 16.00: 515 kr/h (inkl moms)
  • Akut, utanför ordinarie arbetstid: 1030 kr/h (inkl moms)

Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris. För att vi snabbt ska kunna hjälpa er så kontakta oss dagtid mellan 07.30 till 16.00 på följande nummer: 

Vid akut behov av uppgifter om anläggningars läge under icke ordinarie arbetstid kontaktas felanmälan:

Generella bestämmelser

Hjälp ska beställas i alla fall som det finns risk att trädet skall nå Blåsjön Näts ledningar i luft eller på mark (kabelskåp, transformatorstationer). Begär alltid hjälp då ni är osäker. Om ni vill ha hjälp med fällningen (sågning, uppgörning), kontakta Stig- Erik Jacobsen One Nordic, för kostnadsförslag.

Ansvar

Den som i samband med utförande av arbeten vid eller i närheten av ledningar, med därtill hörande anläggningar som ägs av Blåsjön Nät AB, orsakar skada på nämna egendom är skyldig att ersätta ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. 

Undantag från ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakar skadan kan påvisa att denne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.