Kabelanvisning

Vid grävarbeten erbjuder vi hjälp med markering av Blåsjön Näts nedgrävda elledningar.

Ring först – gräv sedan!

Vid grävarbeten erbjuder vi hjälp med kabelutsättning, det vill säga markering av nedgrävda Blåsjön Näts elledningar och om du har beställt tjänsten tre arbetsdagar i förväg utför vi tjänsten utan kostnad. 

Vid kortare varsel tas följande avgifter ut (priserna gäller från 2009-02-01):

  • Ordinarie arbetstid t.o.m kl. 16.00: 515 kr/h (inkl moms)
  • Akut, utanför ordinarie arbetstid: 1030 kr/h (inkl moms)

Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris. För att vi snabbt ska kunna hjälpa er så kontakta oss dagtid mellan 08.00 till 15.00 med lunchstängt 12:00-13:00 på följande nummer.

Vid akut behov av uppgifter om anläggningars läge under icke ordinarie arbetstid kontaktas felanmälan.

Generella bestämmelser

Maskingrävning får ej ske närmare ledningar än 1,0 m. Dock får brytning av asfalt ske maskinellt. Grävning vid trästolpar med luftledning får ej ske närmare än 2,0 m. Allt schaktning för friläggande av ledningar närmare 1,0 m skall ske manuellt. Vid sk. ledningsförläggning, är det viktigt att arbetet utförs så att befintliga ledningar inte kommer till skada.

Det gäller både konventionellt utförda ledningar och sådant som utförs med andra metoder. Till exempel styrd borrning, och därför kan ligga på betydligt större djup än normalt. Vid planering av schaktfri ledningsförläggning skall den som planerar arbetet förvissa sig om att arbetet kan utföras utan risk för skada på befintliga ledningar. 

Peter Åberg Bilfinger, för kostnadsförslag.

Ansvar

Den som i samband med utförande av arbeten vid eller i närheten av ledningar, med därtill hörande anläggningar, som ägs av Blåsjön Nät AB, orsaker skada på nämna egendom är skyldig att ersätta ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. 

Undantag från ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakar skadan kan påvisa att denne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.